SARPSBORG HAVFISKEKLUBBS REGELVERK

Vedtekter og retningslinjer for SHK’s årskonkurranser (revidert 11.01.18)

§ 1 Navn
Klubbens navn er Sarpsborg Havfiskeklubb, forkortet SHK.

§ 2 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av 5 personer.
Leder
Sekretær/nestleder
Kasserer
2 styremedlemmer

Styret velges for 2 år av gangen.
Leder og et styremedlem er på valg et år, sekretær/nestleder, kasserer og et styremedlem er på valg neste år.

§ 3 Møter
Klubben skal avholde 10 medlemsmøter og ett årsmøte pr. år. Årsmøtet holdes i januar.
Forslag må være styret i hende 14 dager før.

Dagsorden på årsmøtet:
Konstituering
Beretning
Regnskap
Innkomne forslag
Valg

§ 4 Kontingent
Kontingenten for seniorer, juniorer (12-18 år) og familiemedlemmer fastsettes av generalforsamlingen.
Kontingenten skal innbetales innen 31. januar. Hvis ikke kontingenten har innkommet til fastsatt dato, strykes medlemmet automatisk fra klubbens medlemslister. (Purring blir ikke sendt.)

§ 5 Familiemedlemskap
Et familiemedlem må ha et fullt betalende klubbmedlem i familien (mann, kone, barn).
Familiemedlemmer har talerett, men ikke stemmerett i klubben. Kan delta på klubbturer når det er ledig plass på båten, men teller ikke i klubbkonkurransen.

§ 6 Delegater til NHF’s generalforsamling
Klubben sender hvert år det antall delegater til NHF’s generalforsamling som NHF’s regelverk tillater, hvis mulig. Det avholdes medlemsmøte umiddelbart før NHF’s generalforsamling hvor denne gjennomgås og stemmes over. Delegatene møter med bundet mandat.

§ 7 Ekskludering
Styret har rett til å ekskludere et medlem dersom dette medlem på noen måte skader eller vanskeliggjør klubbens eksistens.

§ 8 Bilgodtgjørelse
Bilgodtgjørelse i henhold til NHF’s regler.

§ 9 Tellepenger/telefonpenger
Tellepenger til utgifter vedrørende klubbens virksomhet, samt telefonpenger fastsettes av SHK’s generalforsamling.

§ 10 Fullmakt til styret
Styret gis fullmakt til å bevilge penger til saker de måtte være enige om. Beløpets størrelse fastsettes av styret.

§ 11 Styret
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

§ 12 Arbeidsoppgaver
Klubbens medlemmer kan av styret bli pålagt arbeidsoppgaver. Disse må følges.

§ 13 Fiskeregler
Det skal fiskes etter NHF’s til en hver tid gjeldende regler.

§ 14 Ansvar
Klubben er ikke ansvarlig for personer eller utstyr på turer arrangert i klubbens regi.

§ 15 Klubbturer

Hvert år arrangerer Sarpsborg havfiskeklubb 11 klubbturer.  Disse turene kan være vanlig vektfiske, turer i festivaler arrangert av oss og av andre klubber, poengfiske, dypvannstur, nattfiske osv.  Styret avgjør når og hva slags type konkurranse det er, men medlemmene skal vite det i god tid før klubbturen.

§ 16 Mesterskap

Det skal arrangeres klubbmesterskap hvert år. Bare SHK’s medlemmer kan delta.

§ 17 Festivalpåmeldinger
Påmeldinger til festivaler som er sponset av SHK, skal gå gjennom klubben. Junior som senior. Dersom dette ikke følges, må deltaker selv betale startkontingent. Der hvor påmeldt deltaker ikke møter til start, skylder han/hun å gjøre klubben oppmerksom på dette, samt å betale klubben hva denne har lagt ut. Det pålegges den enkelte deltaker, ved sykdom etc. og selv ordne dette opp med den arrangerende klubb.

§ 18 Klubben
Hvis  Sarpsborg Havfiskeklubb skal oppløses må dette skje på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 dels flertall.  Årsmøtet tar også samtidig stilling til hvordan klubbens midler skal forvaltes, det være og donere til veldelige organisasjoner, eller brukes til felles nytte for klubbens medlemmer.  Dette avgjøres av klubbens medlemmer ved alminnelig flertall.

§ 19 Æresmedlem
Styret kan etter eget eller medlemmers forslag påskjønne enkeltpersoner som har fremmet SHK interesser på en fremragende måte gjennom tid, og utrope disse til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer berømmes med diplom og fritt medlemskap i SHK.  Basert på fiskeforeningens budsjett/økonomi til enhver tid, deles ut på Årsfesten.

§ 20 Rekordfisker

Rekordlistene omfatter fisk som er tatt på våre klubbturer og festivaler i Norge som er påmeldt Norgescupen.  Rekordfisker omfatter også turer i privat regi.  Ved slike turer skal et «Melding om rekordfisk» skjema brukes.  Kveite kan måles ved hjelp av kveitetabellen vår.

Våre fiskebegrensninger og minstemål.

Hvor mye og hva sponser klubben?